Дейност

Цели на БАСМ:

  • Да спомага за осведомяването на обществеността за специфичните сексуални проблеми от медицински, медико-биологичен и психо-социален аспект.
  • Да стимулира научно-изследователската работа във всички аспекти на сексуалните отношения и да пособства достигането на най-високо качество на обучението и клиничната практика на специалистите в различните области на сексуалната медицина.
  • Да подпомага създаването и на по-ефективни гаранции в страната и в обществото за пълноценното упражняване и спазване на правата и интересите на пациентите.

Дейности:

  • Оказване на съдействие за специализирани медицински консултации в областта на сексуалната медицина на пациентите, както и насърчаване на най-добрата медицинска практика в сексуалната медицина.
  • Организиране на обучения по проблемите на сексуалната медицина сред специалисти и пациенти.
  • Подпомагане и участие на партньорски начала в проекти за промени и развитие на законодателството и подобряване на практическите мерки за защита правата и интересите на пациентите в областта на сексуалната медицина в България и в страните на европейската общност.

Коментарите са изключени.